susbaint

A student rock climbing, an aerial view of the Outer Hebrides and a stag.

Tràth ann an 2021, choimiseanaich na bùird-stiùiridh aig UHI Gàidhealtachd a Tuath, UHI Innse Gall agus UHI Gàidhealtachd an Iar ath-sgrùdadh mun ro-innleachd fad-ùine aca airson an àm ri teachd.

Chaidh Bòrd Com-pàirteachais a stèidheachadh anns an t-Sultain 2021 gus rannsachadh foirmeil a chur air dòigh airson breithneachadh air co-aonadh. Thòisich a’ chiad co-chomhairleachadh le luchd-obrach, oileanaich, agus a’ mhor-shluagh tràth ann 2022. Tha fios air ais bhon a’ chiad cho-chomhairleachadh air taic a thoirt dhan a’ mholadh airson a’ cho-aonaidh shlàn agus airson a’ chùis gnìomhachais a leasachadh, foillsichte 8 Lùnastal 2022.

Geàrr-chunntas luchd-gnìomha

Leugh mun mholadh shlàn airson co-aonadh agus airson cùis gnìomhachais.

Geàrr-chunntas co-chomhairleachaidh

susbaint

Thoir dhuinn do bheachd

gd-content
susbaint

Tha an co-chomhairleachadh poblach 10-seachdain againn a’ ruith eadar 8 Lùnastal agus 14 Dàmhair agus ’s e cothrom dhut a tha ann do bheachd a thoirt seachad air an dreachd-mholaidh airson co-aonadh agus air a’ chùis ghnìomhachais a tha ri fhaicinn an seo: www.rural-islands-merger.uhi.ac.uk. Tha do bheachdan cudromach dhuinne – cuidichidh iad le cumadh a chur agus grinneachadh a dhèanamh air a’ chùis gnìomhachais dheireannaich airson co-aonadh. Cnuasaichidh bùird nan trì colaistean air nas fhaide anns a’ bhliadhna.

Ma thèid aontachadh leis na trì bùird, thèid a' chùis ghnothachais a chur fa chomhair Riaghaltas na h-Alba ri a h-ath-sgrùdadh ron cheann-latha a thathar am beachd a' cholaiste ùr a chur an inbhe ann an Lùnastal 2023.

Tha sinn a’ cur fàilte air na beachdan agad air a’ mholadh agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri cluinntinn bhuat.

Cuiribh post-d a dh'ionnsaigh rural-islands-merger@uhi.ac.uk