susbaint

Às deidh dhaibh aithisg measaidh roghainnean air a coimiseanadh fhaighinn mu roghainnean san àm ri teachd airson colaistean dùthchail agus eileanan iomallach UHI san Ògmhios 2021, dh’aontaich Bùird UHI Innse Gall, UHI Gàidhealtachd a Tuath agus UHI Gàidhealtachd an Iar sgrùdadh foirmeil a dhèanamh air co-aonadh. Bhon uair sin, chaidh Bòrd Com-pàirteachais agus Buidheann Stiùiridh Gnìomha a stèidheachadh a tha a’ dealbhadh mar a bu chòir a dhol air adhart.

San t-Sultain chaidh tachartas lèirsinnidh a chumail le còrr air 50 riochdaire bho Bhùird nan colaistean, luchd-obrach agus buidhnean oileanaich gus sgrùdadh a dhèanamh air ar n-amasan agus àrd-mhiannan, agus na dh’fhaodadh a bhith air a choileanadh. Chuir mòran an cèill an dealas, an toileachas agus an taic gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air mar as urrainnear na molaidhean a ghluasad air adhart. Tha comas aig na molaidhean co-aonachaidh air :

  • Lìbhrig colaiste a thogas air sàr-mhathas agus ealantas nan trì colaistean gnàthach againn, a’ cruthachadh atharrachadh mòr ann an ionnsachadh, sgilean, iomairt agus ùr-ghnàthachadh san sgìre againn.
  • Ag àrach colaiste a bheir co-ionannachd chothroman gu bith agus a bheir buaidh mhath agus adhartach air beatha agus beairteas ar daoine anns na coimhearsnachdan dùthchail is eileanach as laige ann an Alba agus san RA.
  • Thoir barrachd tèarainteachd obrach do luchd-obrach, lìbhrig curraicealam nas seasmhaiche agus tabhainn cothroman ann an adhartachadh dreuchd.

Tha sinn a-nis air tòiseachadh air a’ phròiseas fhoirmeil a thaobh sgrùdadh a dhèanamh air mar a dh’fhaodadh co-aonadh obrachadh, agus cùis gnìomhachais a leasachadh airson beachdachadh. Tha am Bòrd Com-pàirteachais againn air a mhìneachadh gu h-ìosal, agus tha am pròiseact ag obair a dh’ionnsaigh ceann-latha reic san Fhaoilleach 2023. Thathar a’ foillseachadh tuilleadh ùrachaidhean agus conaltraidh an seo an ceann ùine.