susbaint

Tràth ann an 2021, chuir na bùird-stiùiridh aig UHI Gàidhealtachd a Tuath, UHI Innse Gall agus UHI Gàidhealtachd an Iar coimisean air chois gus ath-sgrùdadh a dhèanamh mun ro-innleachd fad-ùine aca airson an àm ri teachd.

Chaidh Bòrd Com-pàirteachais a stèidheachadh anns an t-Sultain 2021 gus rannsachadh foirmeil a chur air dòigh airson breithneachadh air co-aonadh.

An dèidh sin chaidh tachartas lèirsinnidh a chumail le còrr air 50 riochdaire bho bhùird nan colaistean, luchd-obrach agus oileanaich gus sgrùdadh a dhèanamh air ar n-amasan agus àrd-mhiannan cruinneil, agus na dh’fhaodadh a bhith air a choileanadh. Chuir mòran an cèill an dealas, an toileachas agus an taic gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air mar as urrainnear na molaidhean a ghluasad air adhart. Tha comas aig na molaidhean co-aonaidh:

  • A bhith a’ lìbhrigeadh colaiste a thogas air sàr-mhathas agus ealantas nan trì colaistean gnàthach againn, a’ cruthachadh atharrachadh ann an ionnsachadh, sgilean, iomairt agus ùr-ghnàthachadh san sgìre againn.
  • A bhith ag àrach colaiste a bheir co-ionannachd chothroman gu bith agus a bheir buaidh mhath agus adhartach air beatha agus beairteas ar daoine anns na coimhearsnachdan dùthchail is eileanach as laige ann an Alba agus san RA.
  • A bhith a’ toirt barrachd tèarainteachd obrach do luchd-obrach, a bhith a’ lìbhrigeadh curraicealam nas seasmhaiche agus a’ tabhann cothrom ann an adhartachadh dreuchd.

Chaidh ciad co-chomhairleachadh a chumail le luchd-obrach, oileanaich agus am poball tràth ann an 2022.  Tha fios air ais bhon chiad cho-chomhairleachadh air taic a thoirt don làn mholadh co-aonaidh agus a’ chùis gnothachais, a chaidh fhoillseachadh air tùs air 8 Lùnastal 2022.

Bòrd a’ Com-pàirteachais susbaint

Bòrd a’ Com-pàirteachais

Bòrd a’ Com-pàirteachais

Do na h-institiudan a tha airson sgrùdadh a dhèanamh air co-aonachadh, bha feum air bòrd com-pàirteachais a stèidheachadh gus mion-fhiosrachadh mun chùis gnìomhachais co-aonaidh a leasachadh. Bha e a’ feumachdainn riochdachadh bho na colaistean a bha a’ tighinn còmhla, an dà chuid neo-ghnìomha agus prionnsapalan, luchd-obrach, oileanaich agus prìomh luchd-ùidh eile. Chaidh stèidheachadh air a leithid de bhòrd aontachadh aig coinneamh buidheann stiùiridh co-thaobhaidh na colaiste aig deireadh an Iuchair 2021. Aig a’ choinneimh sin chuir cathraichean nan colaistean a bha a’ tighinn còmhla an Dr Mìcheal Foxley an dreuchd mar chathraiche air a’ bhòrd com-pàirteachais.

Tha an t-aonta airson bòrd com-pàirteachais agus cumhachan iomraidh a chruthachadh an seo. Tha dreach le ainm-sgrìobhte agus ceann-latha air a chumail mar chlàr.

Tha buill cunbhalach a’ bhùird com-pàirteachais air am mìneachadh gu h-ìosal. Far nach urrainn do bhall a bhith an làthair thèid fear eile a chomharrachadh agus cuireadh a thoirt dha.

AinmTiotalFastaichte leAn làthair mar
An Dr Mìcheal Foxley Cathraiche a’ Bhùird Com-pàirteachais Cathraichean nan Colaistean Cathraiche Neo-eisimeileach
Derek Lewis Cathraiche UHI Gàidhealtachd an Iar UHI Gàidhealtachd an Iar Ball
Robbie Rowantree Cathraiche UHI Gàidhealtachd a Tuath UHI Gàidhealtachd a Tuath Ball
Eairdsidh Dòmhnallach Cathraiche Colaisde a’ Chaisteil UHI UHI Innse Gall Ball
Lydia Rohmer Prionnsapal UHI Gàidhealtachd an Iar UHI Gàidhealtachd an Iar Ball
Debbie Mhoireach Prionnsapal UHI Gàidhealtachd a Tuath UHI Gàidhealtachd a Tuath Ball
Sue NicPhàrlain Prionnsapal UHI Innse Gall UHI Innse Gall Ball
Florence Jansen Ceann-suidhe Comann Oileanaich na Gàidhealtachd agus nan Eilean (HISA) HISA Ball
Buill cuairteachaidh
Ciaran Gibson
Tyler Daniels
Sophie-Ann Baine
Riochdaire HISA airson
UHI Gàidhealtachd an Iar
UHI Innse Gall
UHI Gàidhealtachd a Tuath
HISA Ball
Nigel Patterson Riochdaire luchd-obrach UHI Gàidhealtachd an Iar Ball
Magnus MacDhaibhidh Riochdaire luchd-obrach UHI Gàidhealtachd a Tuath Ball
Gareth Davies Riochdaire luchd-obrach UHI Innse Gall Ball

A bharrachd air an sin, bidh na buill a leanas an làthair :

AinmTiotalFastaichte leAn làthair mar
Linda NicLeòid Leas-stiùiriche eadar-amail (Ruigsinneachd, Ionnsachadh agus Toraidhean) Comhairle Maoineachaidh na h-Alba Neach-amhairc
Morvern Chamshron Ceannard Oilthighean, Foghlam agus Sgilean Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean Neach-amhairc
Max Brown Stiùiriche a’ Phrògraim Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean Taic pròiseict
Steven Gregg Manaidsear Pròiseict Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean Taic pròiseict
Shirley MacBean Co-òrdanaiche a’ Phrògraim Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean Clàrc a’ Bhùird
Rachel Cumberland Co-òrdanaiche Co-aonadh na Colaiste Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean

Co-òrdanaiche pròiseict

Helen Aird Oifigear Chonaltraidhean Co-aonaidh UHI Gàidhealtachd an Iar Taic pròiseict