susbaint

Tràth ann an 2021, chuir na bùird-stiùiridh aig UHI Gàidhealtachd a Tuath, UHI Innse Gall agus UHI Gàidhealtachd an Iar coimisean air chois gus ath-sgrùdadh a dhèanamh mun ro-innleachd fad-ùine aca airson an àm ri teachd.

Chaidh Bòrd Com-pàirteachais a stèidheachadh anns an t-Sultain 2021 gus rannsachadh foirmeil a chur air dòigh airson breithneachadh air co-aonadh.

An dèidh sin chaidh tachartas lèirsinnidh a chumail le còrr air 50 riochdaire bho bhùird nan colaistean, luchd-obrach agus oileanaich gus sgrùdadh a dhèanamh air ar n-amasan agus àrd-mhiannan cruinneil, agus na dh’fhaodadh a bhith air a choileanadh. Chuir mòran an cèill an dealas, an toileachas agus an taic gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air mar as urrainnear na molaidhean a ghluasad air adhart. Tha comas aig na molaidhean co-aonaidh:

  • A bhith a’ lìbhrigeadh colaiste a thogas air sàr-mhathas agus ealantas nan trì colaistean gnàthach againn, a’ cruthachadh atharrachadh ann an ionnsachadh, sgilean, iomairt agus ùr-ghnàthachadh san sgìre againn.
  • A bhith ag àrach colaiste a bheir co-ionannachd chothroman gu bith agus a bheir buaidh mhath agus adhartach air beatha agus beairteas ar daoine anns na coimhearsnachdan dùthchail is eileanach as laige ann an Alba agus san RA.
  • A bhith a’ toirt barrachd tèarainteachd obrach do luchd-obrach, a bhith a’ lìbhrigeadh curraicealam nas seasmhaiche agus a’ tabhann cothrom ann an adhartachadh dreuchd.

Chaidh ciad co-chomhairleachadh a chumail le luchd-obrach, oileanaich agus am poball tràth ann an 2022.  Tha fios air ais bhon chiad cho-chomhairleachadh air taic a thoirt don làn mholadh co-aonaidh agus a’ chùis gnothachais, a chaidh fhoillseachadh air tùs air 8 Lùnastal 2022.