Bha 10 seachdainean de cho-chomhairleachadh poblach ann eadar 8 Lùnastal 2022 agus 14 Dàmhair 2022. susbaint

Bha 10 seachdainean de cho-chomhairleachadh poblach ann eadar 8 Lùnastal 2022 agus 14 Dàmhair 2022.

Chaidh am fios air ais bhon cho-chomhairleachadh a sgrùdadh gu neo-eisimeileach le Ashbrook Research and Consultancy agus faodar fhaicinn a-nis:

Geàrr-chunntas air an fhios air ais bhon cho-chomhairleachadh

gd-content
susbaint

Chaidh cuireadh a thoirt do luchd-obrach, oileanaich, luchd-ùidh on taobh a-muigh agus buill den phoball am beachdan a thoirt seachad mar phàirt den cho-chomhairleachadh, a bha a’ gabhail a-steach:

  • Tachartasan fiosrachaidh air-loidhne
  • Coinneamhan leis a’ cho-òrdanaiche co-aonaidh againn thar nan campasan agus ionadan-ionnsachaidh
  • Suirbhidh airson luchd-obrach, oileanaich agus am poball
  • Cairtean beachd ann an campasan agus ionadan-ionnsachaidh
  • Buidhnean fòcais luchd-obrach
  • Cothrom cabadaich le oileanaich
  • Tachartasan agus coinneamhan le luchd-ùidh on taobh a-muigh

Bha sinn cuideachd a’ brosnachadh dhaoine fiosan a chur air post-dealain gu rural-islands-merger@uhi.ac.uk